Reklamacije i prigovori

Reklamacije na process online kupovine stomatoloških paketa  mogu se dostaviti lično, poštom, e-mailom ili telefonom. Na sve reklamacije će se odgovoriti u roku od 8 dana, s tim da rok za rešavanje reklamacije ne može biti duži od 15 dana. Prigovor se može uputiti ukoliko korisnik/član nije zadovoljan:

  • Kvalitetom naše usluge;
  • postupanjem naših zaposlenih ili naših zastupnika;

Reklamacija i prigovor treba da sadrže sledeće podatke i dokumentaciju:

  • ime, prezime i adresu podnosioca, ako je reč o fizičkom licu, odnosno poslovno ime i sedište pravnog lica i ime i prezime zakonskog zastupnika pravnog lica, odnosno ovlašćenog lica, ako se prigovor podnosi u ime i za račun pravnog lica;
  • razloge za reklamaciju/prigovor i zahteve njegovog podnosioca;
  • dokaze kojima se potkrepljuju navodi iz reklamacije/prigovora;
  •  datum podnošenja reklamacije/prigovora;
  • potpis podnosioca, odnosno potpis zastupnika ili punomoćnika, osim u slučaju kada se reklamacija/prigovor podnosi u elektronskoj formi;
  • punomoćje za zastupanje, ukoliko prigovor podnosi punomoćnik.

Reklamaciju ili prigovor možete podneti u pisanoj formi lično ili preko punomoćnika, na sledeći način: