OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA I PRODAJE PUTEM ONLINE PRODAVNICE

(u daljem tekstu „OUP“)

UVODNE ODREDBE

 1. Prodavac Pejović Dental je privredno preduzetnik osnovan u skladu sa pravom Republike Srbije, sa adresom sedišta u ul. Mihaila Bugalkova 32b, 11000 BEOGRAD, matični broj 64328344, PIB 109646708, sa registrovanom šifrom delatnosti 8632, kontakt podaci (tel: 0607571234, e-mail: office@pejovicdental.rs, web: pejovicdental.rs ) („Prodavac“)
 2. Prodavac prodaje svoje pakete zubne zaštite Kupcima („Proizvodi“) putem svoje online prodavnice dental.simptomi.rs („Online prodavnica“), kreirane korišćenjem e-commerce platforme
 3. Kupac je pravno lice, preduzetnik ili punoletno fizičko lice koje kupuje pakete zubne zaštite preko Online prodavnice Prodavca („Kupac“).
 1. PREDMET OPŠTIH USLOVA KORIŠĆENJA I PRODAJE PUTEM ONLINE PRODAVNICE

1.1          Ovim Opštim uslovima korišćenja i prodaje putem Online prodavnice bliže se određuju uslovi kupovine Proizvoda od strane Kupca korišćenjem Online prodavnice.

1.2          Pre izvršene kupovine putem Online prodavnice, Kupac izjavljuje da je pročitao i razumeo sve odredbe OUP, te da iste u potpunosti prihvata.

1.3          OUP su dostupni Kupcu u svakom momentu na internet stranici Online prodavnice, a ugovori koje Kupci zaključuju sa Prodavcem na osnovu prodaje Proizvoda preko Online prodavnice po osnovu ovih OUP mogu se zaključiti samo na srpskom jeziku.

 1. CENE I NAČIN PLAĆANJA

2.1          Cene za Proizvode koji se prodaju putem Online prodavnice su izražene u dinarima sa uračunatim porezom na dodatu vrednost (PDV), za prodaju koja se reguliše na teritoriji Republike Srbije. U slučaju kupoprodaje Proizvoda van teritorije Srbije, Kupac će dodatno biti obavešten o svim uslovima iste od strane Prodavca u skladu sa lokalnim propisima. Cene za Proizvode su dostupne Kupcima prilikom korišćenja Online prodavnice.

2.2          Cene za Proizvode su podložne promenama sve do trenutka dobijanja potvrde porudžbine.

2.4          Poručene Proizvode iz prodajnog asortimana Prodavca, Kupac može platiti samo online platnim karticama.

         

         1.Online plaćanje platnim karticama

                Poručene proizvode Kupac može platiti korišćenjem platnih kartica, a isključivo preko ovlašćene platne institucije sa kojom Prodavac sarađuje (ChipCard a.d Beograd). Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebnom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica ChipCard a.d Beograd, pa se tako kompletan proces naplate obavlja na stranicama ChipCard-a. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumevanju.

U slučaju povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, PejovićDental je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro i Dina metoda plaćanja.

2.5        Uslovi naplate

 1. Plaćanje platnom karticom putem Interneta

  Porudžbinu možete platiti putem Interneta platnim karticama VISA, Maestro, MasterCard ili DinaCard koje podržavaju plaćanje preko Interneta.


  Proverite kod banke koja je karticu izdala da li Vaša kartica podržava plaćanje preko Interneta.

 2. PORUČIVANJE I ZAKLJUČIVANJE UGOVORA

3.1           Poručivanje Proizvoda se vrši na sajtu Online prodavnice na način koji je definisan u sekciji  paketi/vidi pakete. U slučaju da Kupac ima nedoumica u vezi naručivanja Proizvoda putem Online prodavnice, može se obratiti Prodavcu za dodatne informacije putem gore navedenih kontakt podataka.

3.2          Poručivanje Proizvoda putem Online prodavnice mogu vršiti punoletna fizička lica, preduzetnici i pravna lica. Ovi OUP su sačinjeni u skladu sa propisima Republike Srbije, a u slučaju kupoprodaje sa inostranim elementom Prodavac je u obavezi da obavesti Kupca o svim uslovima takve kupoprodaje u skladu sa lokalnim propisima. 

3.3.         Slanjem Porudžbenice Kupac potvrđuje da je na jasan i razumljiv način pre kupovine i zaključenja ugovora obavešten od strane Prodavca o:

 1. osnovnim obeležjima proizvoda;
 2. adresi i drugim podacima koji su od značaja za utvrđivanje identiteta Prodavca;
 3. prodajnoj ceni ili načinu na koji će se prodajna cena obračunati ako se zbog prirode proizvoda prodajna cena ne može utvrditi, kao i o svim dodatnim i drugim troškovima koji se stavljaju na teret Kupca;
 4. načinu plaćanja i aktivaciji proizvoda, načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza, kao i načinu na koji se postupa po pritužbama Kupca;
 5. postojanju prava Kupca, potrošača u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, na jednostrani raskid ugovora (odustanak od ugovora) pod uslovima propisanim Zakonom o zaštiti potrošača, ukoliko su takvi uslovi ispunjeni;
 6. podršci koju Prodavac pruža Kupcu posle prodaje, ugovornim garancijama (ukoliko Kupac ima pravo na istu) i uslovima pod kojima Kupac ima pravo na ugovorne garancije;
 7. vremenu na koje je ugovor zaključen ako je zaključen na određeno vreme, a ako je zaključen na neodređeno vreme o uslovima za raskid ugovora;
 8. da eventualni spor između njega i Prodavca može biti rešen vansudskim putem, samostalno dogovorom Ugovornih strana, odnosno ukoliko strane sporazumno dogovore angažovanje jednog ili više medijatora ili arbitara, radi rešenja spora;
 9. da može da prepozna, pristupi, uskladišti i reprodukuje tekst ovih OUP, kao i podatke u vezi zaključenog ugovora;
 10. da ima mogućnost da uoči i ispravi greške u unosu podataka pre nego što pošalje Porudžbenicu;
 11. da su sva dokumenta dostupna na srpskom jeziku;
 12. da su OUP koje je Kupac pročitao i saglasio se sa istim pre zaključenja ugovora, sastavni deo ugovora između Prodavca i Kupca, a sa kojima je Kupac saglasan što potvrđuje slanjem Porudžbenice.

3.4          Odmah nakon slanja Porudžbenice, Kupcu će biti potvrđen prijem Porudžbenice koja sadrži prihvat ponude Kupca za zaključenje ugovora.

3.5          Porudžbenica povodom Proizvoda koje Prodavac primi od Kupaca putem Online prodavnice, su obavezujuće za Kupca. Slanjem porudžbenice od strane Kupca Prodavcu putem Online prodavnice, smatra se da je zaključen kupoprodajni ugovor za Proizvode, i to između Prodavca i Kupca. Takođe, slanjem porudžbenice od strane Kupca, Kupac prihvata obavezu plaćanja Proizvoda.

 1. NAČIN, USLOVI I ROKOVI ISPORUKE

4.1        Prodavac je u obavezi da obezbedi isporuku kupljenih Proizvoda. Da bi se izvršila isporuka Kupac je prethodno u obavezi da platnim karticama uplati celokupnu vrednost Proizvoda. 

4.2        Prodavac zadržava pravo pozivanja Kupca radi provere podataka iz Porudžbenice. U slučaju sumnje u tačnost navedenih podataka ili u slučaju da podatke nije moguće proveriti Prodavac zadržava pravo otkazivanja Porudžbenice o čemu će Kupac biti obavešten putem e-maila koji je naveo prilikom registracije i otvaranja korisničkog naloga.

4.3        Prodavac je u obavezi da izvrši isporuku Proizoda u ovom slučaju usluga na koju se obavezao u Ugovoru.

4.4        Prilikom isporuke Proizvoda Prodavac je u obavezi da Kupcu dostavi odgovarajući račun i prateću dokumentaciju uz kupljene Proizvode. Kupac je u obavezi da potvrdi prijem Proizvoda potpisivanjem relevantnog dokumenta koji prati Isporuku Proizvoda. U slučaju da se radi o nematerijalnim dobrima ili uslugama koje se isporučuju elektronskim putem, dokaz može biti u formi elektronskih poruka i logova sa servera (npr. originalna poruka i log sa mail servera Prodavca ukoliko je usluga realizovana putem e-mail kanala, odnosno log sa web servera u slučaju da se usluga ili proizvod preuzimaju download-om sa sajta Prodavca).ROK ISPORUKE

Nakon što ste potvrdili porudžbinu, vaša porudžbina će biti aktivna posle 24 sata, što znači da Kupac može koristiti Proizvod 24 sata nakon potvrde porudžbine. 1. SAOBRAZNOST ROBE I REKLAMACIJE

5.1           Ukoliko se konstatuje da Proizvod nije saobrazna ugovoru Kupac (pod uslovom da se radi o Kupcu koji je potrošač u smislu odredba Zakona o zaštiti potrošača) ima pravo na reklamaciju iste u smislu odredaba Zakona o zaštiti potrošača. Prijava reklamacije se može izvršiti elektronskim putem slanjem reklamacije na e-mail office@pejovicdental.rs ili telefonom za reklamacije 060 757 1234.

5.2          Prodavac je odgovoran za eventualnu nesaobraznost Proizvoda koja se pojavi u roku od jedne godine (pod uslovom da se radi o Kupcu koji je potrošač u smislu odredaba Zakona o zaštiti potrošača), odnosno od dana izvršene isporuke Proizvoda.

5.3          Ako Proizvod nije saobrazan ugovoru, potrošač koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu tog Proizvoda.

 1. TRAJANJE I RASKID UGOVORA

6.1          Prema važećim propisima Republike Srbije, kod kupovine na daljinu Kupac (pod uslovom da se radi o Kupcu koji je potrošač u smislu odredaba Zakona o zaštiti potrošača) ima pravo na odustanak od ugovora u roku od 14 dana od dana prijema robe od strane Kupca. Obrazac izjave o odustanku od ugovora možete preuzeti ovde.

6.2          U slučaju odustanka od ugovora, svi kupljeni proizvodi moraju biti vraćeni Prodavcu najkasnije u roku od 14 dana od slanja izjave o odustanku uz pripadajuću dokumentaciju (fiskalni isečak i račun-otpremnicu) i to primaocu: Hygge Fashion, sa adresom u ul. Toze Markovića 10, 26000 PANCEVO sa napomenom „Odustanak od ugovora“. Vraćanje proizvoda kupljenih putem Online prodavnice nije moguće u nekom od prodajnih objekata Prodavca već isključivo i samo na navdenu adresu.

6.3          Troškove vraćanja proizvoda snosi Kupac.

6.4         Kupac je odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.

 1. USLOVI KORIŠĆENJA ONLINE PRODAVNICE I KORISNIČKI NALOZI KUPCA

7.1          Registracija Naloga za kupovinu preko Online prodavnice

7.1.1        Da bi izvršio kupovinu Proizvoda iz Online prodavnice, Kupac može, ali nije u obavezi, da ima korisnički nalog na dental.simptomi.rs koji registruje preko Online prodavnice. Registracijom dental.simptomi.rs naloga Kupac potvrđuje da je u potpunosti upoznat i da prihvata Opšte uslove korišćenja comerc platforme koji su dostupni na dental.simptomi.rs/uslovi-koriscenja. 

7.1.2       Kupac korišćenjem Online prodavnice za kupovinu Proizvoda, potvrđuje sledeće:

 • da je u potpunosti upoznat i da prihvata ove OUP,
 • tačnost i potpunost navedenih podataka u postupku registracije i otvaranja korisničkog naloga, odnosno podataka dostavljenih prilikom korišćenja Online prodavnice.

7.1.3       U slučaju da se Korisnik odluči da registruje korisnički nalog za kupovinu preko Online prodavnice („Nalog“), ovaj elektronski nalog Kupcu dodeljuje isključivo dental.simptomi.rs nakon prijave i registracije od strane Kupca preko Online prodavnice. Na osnovu registrovanog Naloga, Kupac može koristiti Online prodavnicu u skladu sa ovim OUP.

7.1.4      Kupac je u obavezi da dostavi Prodavcu, između ostalog, i sledeće podatke:

 • U slučaju Kupca fizičkog lica: Ime i prezime, email, broj telefona, prebivalište ili boravište (adresa, grad i poštanski broj) (obavezno),
 • U slučaju Kupca pravnog lica i preduzetnika: poslovno ime pravnog lica ili preduzetnika, adresa sedišta (adresa, grad i poštanski broj), matični broj, PIB, e-mail, broj telefona (svi podaci obavezni).

7.1.5       Kupac može biti svako punoletno fizičko lice, pravno lice ili preduzetnik. Nalozi koji se registruju „botovima“ ili na neki drugi automatski način nisu dozvoljeni. Zaključenjem ovog ugovora i korišćenjem odnosno kupovinom preko Online prodavnice, Kupac izjavljuje i garantuje da poseduje poslovnu sposobnost da zaključi ugovor koji je važeći na teritoriji na kojoj sedište ima Prodavac.

7.1.6      Kupac je upoznat da dental.simptomi.rs zadržava pravo da odbije zahtev Kupca za registraciju Naloga, odnosno da mu odbije mogućnost kupovine preko Online prodavnice, ili da ukine postojeći Nalog, iz bilo kog razloga po sopstvenoj diskrecionoj oceni i bez dostavljanja bilo kakvog obaveštenja ili obrazloženja Kupcu u kom slučaju dental.simptomi.rs neće snositi bilo kakvu odgovornost.

7.1.7       Kupac snosi odgovornost za bezbednost svog Naloga, kao i svog korisničkog imena i lozinke. dental.simptomi.rs ne može i neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu koji proizilaze iz Kupčevog propusta da ispuni ovu obavezu koja se odnosi na bezbednost.

7.1.8      Kupac prihvata da, ukoliko su podaci za kreiranje korisničkog naloga neistiniti, netačni, zastareli i nepotpuni, dental.simptomi.rs zadržava pravo da, trenutno i bez dodatnog obrazloženja, ukine Nalog Kupca, i/ili zabrani Kupcu pristup i korišćenje Online prodavnice, kao i bilo kog njenog dela.

7.1.9.     Kupac je u obavezi da Prodavcu da tačne i potpune informacije koje su neophodne kako bi se završio proces otvaranja Naloga, odnosno neophodne za vršenje kupovine preko Online prodavnice, kao i da ažurira podatke čim dođe do njihove promene. Svi podaci koji su dati Prodavcu, odnosno dental.simptomi.rs podležu uslovima ovih OUP.

7.1.10     Kupac snosi celokupnu odgovornost i jedini je odgovoran za sve aktivnosti koje se sprovode putem njegovog Naloga, bilo od strane Kupca, ili trećih lica ovlašćenih od strane Kupca da pristupe Nalogu, i u obavezi je da omogući da su, kako on tako i ovlašćena treća lica, upoznata sa OUP, da ih razumeju i da ih se pridržavaju, što se odnosi i na sva ostala Prodavčeva, odnosno dental.simptomi.rs pravila, politike, obaveštenja i/ili dogovore.

7.1.11      Kupac koji se prijavljuje i koristi Online prodavnicu smatra se za potrebe ovih OUP ugovornom stranom.

7.1.12     U slučaju spora u vezi prava vlasništva nad Nalogom, dental.simptomi.rs zadržava pravo da traži dokumentaciju kako bi utvrdio ili potvrdio prava vlasništva nad Nalogom. Dokumentacija može uključivati, ali nije ograničena na izvod iz nadležnog registra privrednih subjekata, drugi zvaničan  dokument itd.

7.1.13     dental.simptomi.rs zadržava pravo da utvrdi, po svojoj diskrecionoj oceni, pravo vlasništva na Nalogu i da prenese Nalog na pravog vlasnika. Ako nije moguće utvrditi pravog vlasnika Naloga, dental.simptomi.rs zadržava pravo da privremeno suspenduje Nalog dok se ne razreši spor između zainteresovanih strana.

7.1.14     Kupac ne sme da koristi Online prodavnicu u bilo kakve nelegalne ili nedozvoljene svrhe. Tokom bilo kakvog oblika korišćenja Online prodavnice, Kupac ne sme kršiti ni jedan relevantni zakon/propis.

7.2          Podaci o ličnosti

7.2.1       Za potrebe kupoprodaje putem Online prodavnice Prodavac obrađuje određene podatke o ličnosti Kupaca na način i u skladu sa Obaveštenjem o obradi podataka o ličnosti koje je dostupno u nastavku teksta.

7.3          Intelektualna svojina i licenca

7.3.1       Sva prava na Online prodavnici zadržava dental.simptomi.rs, dok Prodavac ima ograničenu, neisključivu, neprenosivu licencu da koristi Online prodavnicu. dental.simptomi.rs je dao ovlašćenje Prodavcu da omogući Kupcu da koristi Online prodavnicu za potrebe kupovine Proizvoda preko istog.

7.3.2      Online prodavnica je zaštićena zakonima Republike Srbije i drugim međunarodnim propisima za zaštitu prava intelektualne svojine. Prodavac izjavljuje da dental.simptomi.rs zadržava sva prava u vezi sa Online prodavnicom, uključujući, bez ograničenja, bilo koje autorsko ili srodno pravo, pravo intelektualne svojine, kao i ekskluzivno pravo na pravljenje derivativnih dela, a Kupac je saglasan da neće praviti autorska dela na osnovu Online prodavnice, osim ako je dental.simptomi.rs to izričito dozvolio.

7.3.3      Dizajn, logoi i registrovani znaci koje Prodavac koristi na Online prodavnici zaštićeni su zakonima Republike Srbije i drugim međunarodnim propisima za zaštitu prava intelektualne svojine („Autorski delovi Online prodavnice“) i vlasništvo su odgovarajućih lica.

7.3.4      U skladu sa ovim OUP i prihvatanjem istih od strane Kupca, dental.simptomi.rs dodeljuje i Kupac ovim putem prihvata ograničenu, neisključivu, neprenosivu i licencu (osim ako nije drugačije određeno u posebnom ugovoru) da Kupac registruje Nalog kod dental.simptomi.rs i koristi Online prodavnicu, u zavisnosti od slučaja a za potrebe kupovine Proizvoda preko Online prodavnice.

7.3.5      Ograničena licenca koja je data Kupcu za korišćenje Online prodavnice i Autorskih delova Online prodavnice podleže dodatnim ograničenjima, koja su definisana u daljem tekstu. Svaka upotreba Online prodavnice, koja krši dole navedena ograničenja licence predstavlja neovlašćeno korišćenje Online prodavnice protivno licenci koja je data i smatraće se kršenjem autorskih prava dental.simptomi.rs i Prodavca na Online prodavnici i Autorskim delovima Online prodavnice. Kupac je saglasan da ni pod kakvim okolnostima neće, između ostalog: 

 1. kopirati, fotokopirati, reprodukovati, prevoditi, sastavljati reverzibilnim putem, razdvajati, izvoditi izvorni kod, ili rastaviti Online prodavnicu, u celini ili delimično, niti stvarati izvedena dela na osnovu Online prodavnice.
 2. modifikovati ili izazvati modifikaciju bilo koje datoteke koja je deo Online prodavnice, osim ako je dental.simptomi.rs to izričito odobrio;
 3. ustupiti, založiti, prodati, sublicencirati ili na drugi način preneti prava garantovana ovim OUP bilo kom trećem licu bez prethodne izričite pisane saglasnosti dental.simptomi.rs;
 4. koristiti bilo koji neovlašćeni program trećeg lica koji na bilo koji način utiče na rad dental.simptomi.rs platforme, odnosno Online prodavnice, ili programe automatizacije, niti bilo koje programe trećeg lica koji prekidaju, podražavaju ili preusmeravaju komunikaciju između Online prodavnice i dental.simptomi.rs, odnosno Prodavca, ili prikupljaju informacije o Online prodavnici čitajući delove memorije koju Online prodavnica koristi za skladištenje informacija o Online prodavnici.

7.3.6      Sva prava na Online prodavnici su vlasništvo dental.simptomi.rs, a Kupac ima samo pravo korišćenja Online prodavnice, u skladu sa ovim OUP. Bilo koja prava koja nisu eksplicitno data Kupcu na osnovu ovih OUP pripadaju dental.simptomi.rs. Sva prava na Autorskim delovima Online prodavnica su vlasništvo odgovarajućih označenih lica, i Kupac ima samo pravo korišćenja Autorskih delova na Online prodavnici u skladu sa ovim OUP.

7.3.7      Kupac ne sme pozajmiti, dati u zakup, ili na bilo koji drugi način ustupiti trećim licima korišćenje Online prodavnice, bez izričite prethodne pisane saglasnosti dental.simptomi.rs, kao ni korišćenje Autorskih delova Online prodavnice bez izričite prethodne pisane saglasnosti odgovarajućih označenih lica.

7.4          Uslovi koji se odnose na hardver/konekciju

7.4.1      Kako bi pristupio Online prodavnici i istu koristio, Kupac mora da ispuni zahteve koji se odnose na hardver i internet konekciju, koji se vremenom mogu menjati. Kupac snosi celokupnu odgovornost za plaćanje svih troškova za internet konekciju, kao i za svu opremu, servisiranje, popravke koji su neophodni kako bi se pristupilo Online prodavnici.

7.5          Modifikacije Online prodavnice

7.5.1       Prodavac obaveštava Kupca da dental.simptomi.rs ima pravo da u bilo kom momentu izmeni, ažurira ili privremeno ili trajno obustavi ili ograniči pristup određenim svojstvima ili delovima Online prodavnice, sa ili bez slanja obaveštenja kako Prodavcu tako i Kupcu ili trećoj strani ili odgovornosti prema istima.

7.5.2      Kupac takođe razume i prihvata da svaka takva promena ili poboljšanje može da izmeni specifikacije sistema neophodne kako bi se pristupilo i/ili koristio Online prodavnicu. U tom slučaju samo Kupac snosi odgovornost za nabavku neophodnog dodatnog softvera i/ili hardvera.

7.5.3      Sve nove karakteristike koje povećavaju ili poboljšavaju sadašnju Online prodavnicu uključujući i implementaciju novih alata i resursa, podležu OUP.

7.5.4      Prodavac obaveštava Kupca da dental.simptomi.rs može u bilo koje vreme izmeniti ili ukinuti Online prodavnicu, ili deo Online prodavnice, sa ili bez ikakvog obaveštenja Kupca ili odgovornosti prema njemu.

7.5.5      Prodavac obaveštava Kupca da dental.simptomi.rs neće biti odgovoran Kupcu, Prodavcu niti bilo kojoj trećoj strani za bilo koju modifikaciju, promenu cene, suspenziju ili ukidanje Online prodavnice.

7.6          Otkazivanje i ukidanje Naloga

7.6.1      Kupac ima pravo da otkaže svoj Nalog, u bilo kom trenutku i iz bilo kog razloga ili pak bez ikakvog razloga. Otkaz Naloga se vrši izborom opcije „deaktivacija Naloga“ u korisničkom panelu u okviru Online prodavnice. Kupac je u obavezi da izvrši sve eventualne obaveze prema Prodavcu, odnosno SHOPEN-u u skladu sa ovim OUP pre otkazivanja Naloga.

7.6.2      Samo Kupac snosi odgovornost za pravilno otkazivanje svog Naloga. Otkazivanje putem telefona, e-maila ili na neki drugi način se neće smatrati važećim.

7.6.3      dental.simptomi.rs može da ukine Nalog Kupca, sa ili bez slanja prethodnog obaveštenja Kupcu, i da, u bilo kom trenutku iz bilo kog razloga ili pak bez ikakvog razloga, odbije bilo kakvu trenutnu ili buduću mogućnost korišćenja Online prodavnice. 

7.6.4      Nakon otkazivanja Naloga bilo od strane dental.simptomi.rs ili Kupca,

 • Kupac više neće moći da pristupi Nalogu;
 • Osim ako nije drugačije izričito predviđeno ovim OUP, Kupac nema pravo ni na kakve zahteve i potraživanja prema Prodavcu, odnosno dental.simptomi.rs;
 • Svi dospeli iznosi koje Kupac duguje Prodavcu, odnosno dental.simptomi.rs, će se smatrati dospelim i plativim u celosti; i
 • Nalog Kupca će biti uklonjen sa interneta.

7.6.5      dental.simptomi.rs može privremeno onemogućiti Kupca da koristi Online prodavnicu u slučaju da Kupac ima bilo koju dospelu a neizmirenu obavezu prema Prodavcu, odnosno Operatoru.

7.7          Obaveze i odgovornosti Kupca

7.7.1       dental.simptomi.rs zadržava pravo da, u bilo kom momentu i bez prethodnog upozorenja, ukine ili onemogući pristup Nalozima za koje utvrdi da krše ove OUP ili su na neki drugi način štetni za Online prodavnicu, Prodavca ili dental.simptomi.rs.

7.7.2      Kupac razume da Prodavac, odnosno dental.simptomi.rs koristi treća lica kao dobavljače i hosting partnere kako bi obezbedio neophodni hardver, softver, mrežu, memoriju i drugu tehnologiju koja je neophodna za rad Online prodavnice. U tom smislu, ni Operator ni Prodavac neće biti odgovorni za nefunkcionisanje platforme, odnosno Online prodavnice, usled radnji i propuštanja trećih lica.

7.7.3      Kupac razume da tehnička obrada i prenos putem Online prodavnice, uključujući i Sadržaj, obuhvata (a) prenos preko različitih mreža; i (b) promene kako bi bili u skladu sa i prilagođeni tehničkim karakteristikama povezanih mreža i uređaja.

7.7.4      Kupac nema pravo da učitava, postavlja, poseduje i prenosi neželjene e-mailove, SMS-ove ili „spam“ poruke, crve ili viruse ili bilo koji drugi destruktivni ili razorni kod, a u vezi sa korišćenjem Online prodavnice.

7.7.5      Kupac je odgovoran za sve aktivnosti u vezi sa Nalogom i korišćenjem Online prodavnice.

7.7.6      Prilikom korišćenja Online prodavnice, između ostalog, izričito je zabranjeno sledeće:

 • Bilo koja aktivnost koja je štetna, zabranjena pozitivnim propisima, uvredljiva, uznemiravajuća, proizvodi mržnju;
 • Bilo koja aktivnost kojom se ugrožavaju ili krše lična prava trećih lica, prava u vezi sa intelektualnom svojinom, prava u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti;
 • Neovlašćen pristup tuđim informacijama i resursima;
 • Prenos malicioznog ili neovlašćenog software-a;
 • Imitacija ili lažno predstavljanje Kupca na bilo koji način;
 • Druge aktivnosti zabranjene u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije.

7.7.7      Povreda ili kršenje bilo koje odredbe ovih OUP, a kako to Prodavac odnosno dental.simptomi.rs utvrdi u skladu sa svojom diskrecionom ocenom, omogućuju Prodavcu da trenutno prekine poslovnu saradnju sa Kupcem bez ikakvog dodatnog obrazloženja, odnosno omogućuju dental.simptomi.rs da ukine Nalog Kupca.

7.10        Odricanje od garancije

7.10.1     Kupac koristi Online prodavnicu, na sopstveni rizik. Online prodavnica se pruža „kakva jeste“ ili „kakva je dostupna“ bez ikakvih garancija ili izjava, izričitih ili implicitnih. Prodavac izjavljuje da se dental.simptomi.rs kao i Prodavac odriču svih garancija, izričitih ili implicitnih, u najvećoj mogućoj meri dozvoljenoj relevantnim važećim zakonom i ukoliko nije drugačije izričito dogovoreno između dental.simptomi.rs i Prodavca, što se može odnositi na njihove proizvode i usluge, uključujući bez ograničenja, implicirane garancije za svojinu, nepovređivanja i poštovanje prava intelektualne svojine bilo koje vrste, garancije  podobnosti za prodaju i za određenu namenu, kao i bilo kakvih garancija koje mogu proizaći iz poslovanja ili poslovnih običaja, kao i bilo kakve garancije u pogledu tačnosti, pouzdanosti ili kvaliteta bilo kog sadržaja ili informacija sadržanih u okviru Online prodavnice.

7.10.2    Prodavac ne garantuje i izjavljuje da ni dental.simptomi.rs ne garantuje da funkcionisanje Online prodavnice neće biti prekinuto ili bez greške, da će nedostaci biti otklonjeni ili da ne postoji opasnost od virusa i drugih štetnih komponenti.

7.10.3    Kupac preuzima svu odgovornost za odabir Online prodavnice, za pristup istom, kao i za korišćenje Online prodavnice.

7.10.4    Kupac koji za kupoprodaju koristi Online prodavnice prema Prodavcu ostvaruje sva prava propisana Zakonom o zaštiti potrošača.

7.11         Naknada štete

7.11.1      Kupac prihvata da odbrani, obešteti i zaštiti Prodavca kao i dental.simptomi.rs, direktore, zaposlene i zastupnike u slučaju bilo kakvih tužbi, obaveza, šteta, gubitaka i troškova bilo koje vrste uključujući, ali ne i isključivo odgovarajuće advokatske troškove koji proizilaze iz ili su u vezi sa (i) pristupanjem, korišćenjem ili zloupotrebom Online prodavnice; (ii) kršenjem ovih OUP ili dental.simptomi.rs; ili (iii) kršenjem prava bilo koje treće strane, uključujući i prava intelektualne svojine, lična prava, poverljivost, prava vlasništva, od strane Kupca.

7.12        Ograničenje odgovornosti

7.12.1     Kupac izričito ističe da razume i prihvata da ni Prodavac kao ni dental.simptomi.rs ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakvu direktnu, indirektnu, slučajnu, posebnu, posledičnu i primerenu štetu, uključujući, ali ne i isključivo štete nastale usled gubitka profita, poslovne prilike, korišćenja podataka ili drugih nematerijalnih gubitaka (čak i ako je bio obavešten o mogućnosti za pojavu takvih šteta ili je trebalo da zna da takva mogućnost postoji), koji proističu iz: (i) korišćenja ili nemogućnosti pristupa i korišćenja Online prodavnice; (ii) troškova nabavke zamena za dobra i usluge što proističe iz dobara, podataka, informacija ili usluga nabavljenih ili dobijenih ili poruka primljenih ili transakcija ostvarenih preko Online prodavnice; (iii) neovlašćenog pristupa ili izmena prenosa ili podataka Kupca; (iv) izjava ili postupka bilo koje treće strane koji se tiču Online prodavnice; (v) ili bilo kog drugog pitanja koje se odnosi na Online prodavnicu, i njeno korišćenje.

 1. Izmene OUP Online prodavnice

8.1.         U slučaju izmene opštih uslova prodaje Online prodavnice Prodavac je u obavezi da objavi izmene na Internet stranici Online prodavnice i/ili obavesti Kupca o istoj putem e-maila. Kupac snosi odgovornost za povremene provere postojanja izmena u OUP.

8.2          Ukoliko neke od izmena ovih OUP postanu neprihvatljive za Kupca ili zbog njih Kupac više nije u saglasnosti i skladu sa ovim OUP, Kupac je u obavezi da ukine, odnosno deaktivira svoj Nalog i odmah prestane da koristi Online prodavnicu. Ukoliko Kupac nastavi da koristi Online prodavnicu, čak i nakon izmene ovih OUP, a da pri tom ne deaktivira svoj Nalog, smatraće se da je Kupac u potpunosti i neopozivo saglasan sa svim datim izmenama.

 1. OSTALI USLOVI 

9.1          Ukoliko neka od odredbi ovih OUP postane nevažeća to ne utiče na važnost ostalih odredbi i OUP kao celine.

9.2          Na odnose nastale putem on-line kupovine preko Online prodavnice, između Prodavca i Kupca se primenjuju odredbe relevantnih propisa Republike Srbije.

9.3          Eventualne sporove u vezi sa primenom ovih OUP i izvršenih kupoprodaja po osnovu ovih OUP, Prodavac i Kupac će pokušati da reše mirnim putem. U slučaju da mirno rešenje nije moguće, Prodavac i Kupac su saglasni da reše eventualni spor pred nadležnim sudom u Srbiji u smislu relevantnih propisa.

9.4         Prodavac i Kupac su saglasni da će ovi OUP regulisati sve kupoprodaje u vezi Proizvoda putem Online prodavnice.

9.5          Ovi OUP primenjuju se na svaku prodaju koju izvrši Prodavac preko Online prodavnice.

9.6         Ovi OUP su sastavljeni i biće tumačeni u skladu sa pravom Republike Srbije. Na sve što nije regulisano ovim OUP primenjivaće se relevantne odredbe srpskog prava. 

9.7          Online prodavnica je osnovana i posluje u skladu sa pravom Republike Srbije. Kupci koji odluče da pristupe i koriste Online prodavnicu, sa lokacija koje su izvan Republike Srbije čine to na sopstvenu inicijativu i rizik, i snose odgovornost za usklađenost sa relevantnim lokalnim zakonima.

9.8         Pristupanjem i korišćenjem Online prodavnice Kupac se saglašava i pristaje u potpunosti na odredbe ovih OUP u potpunosti.        

 1. VLASNIČKA PRAVA I INFORMACIJE O PRODAVCU

10.1         Bilo koja upotreba Online prodavnice ili OUP Prodavca, u celini ili delimično, njihovo kopiranje i  čuvanje od strane trećih lica, bez dozvole Prodavca, odnosno dental.simptomi.rs je zabranjeno.

10.2        Osnovni podaci o Prodavcu su:

                „Pejović Dental, privrednog društva osnovanog u skladu sa pravom Republike Srbije, sa sedištem u ul. Mihaila Bugalkova, 11000 Beograd, matični broj 64328344, PIB 109646708, sa registrovanom delatnošću Stomatološke usluge, šifra delatnosti 8623, kontakt podaci (tel: 0607571234, e-mail: office@pejovicdental.rs, web: pejovicdental.rs)

                Za sva pitanja i primedbe u vezi sa prodajom putem Online prodavnice možete nam pisati na e-mail: office@pejovicdental.rs.“

SAGLASNOST

KUPAC OVIM PUTEM POTVRĐUJE DA JE PROČITAO I RAZUMEO SVE GORE POMENUTE ODREDBE I USLOVE IZ OVIH OPŠTIH USLOVA KORIŠĆENJA I PRODAJE PUTEM ONLINE PRODAVNICE I DA PRIHVATA DA ODABIROM „ACCEPT“/“PRIHVATAM“ DUGMETA I/ILI KORIŠĆENJEM ONLINE PRODAVNICE USLOVI OVIH OUP POSTAJU OBAVEZUJUĆI ZA NJEGA.

OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

Ovo Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti sadrži informacije o tome kako Pejović Dental, obrađuje Vaše podatke o ličnosti prilikom korišćenja i kupoprodaje putem Online prodavnice, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“ br. 87/2018) („ZZPL“).

 1. Kome je namenjeno ovo Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti?

Ovo Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti je namenjeno:

 • Licima koja koriste našu Online prodavnicu radi online kupovine proizvoda i usluga (Kupcima),
 • Posetiocima veb-sajta dental.simptomi.rs i licima koja na drugi način ostvaruju interakciju sa nama.
 1. Kontakt podaci Rukovaoca

Vaše podatke o ličnosti, u svojstvu rukovaoca, obrađuje Pejović Dental, sa sedištem u ul. Mihaila Bugalkova, 11000 Beograd, matični broj 64328344, PIB 109646708i odgovoran je za obradu Vaših podataka o ličnosti.

 • Možete nas kontaktirati putem e-mail adrese: office@pejovicdental.rs ili
 • Pozivom na sledeći broj telefona: 0607571234
 1. Lice za zaštitu podataka o ličnosti

U slučaju da imate bilo kakva pitanja u pogledu zaštite podataka o ličnosti možete se obratiti našem Licu za zaštitu podataka putem e-mejl adrese: office@pejovicdental.rs

 1. Koje podatke o ličnosti Rukovalac obrađuje, po kom pravnom osnovu i u koje svrhe?

Rukovalac obrađuje podatke o ličnosti sledećih kategorija lica na koje se podaci odnose i to:

 • Licima koja koriste našu Online prodavnicu radi online kupovine proizvoda i usluga (Kupcima),
 • Posetilaca veb-sajta dental.simptomi.rs i lica koja na drugi način ostvaruju interakciju sa nama.

4.1 Lica koja koriste našu Online prodavnicu  radi kupovine proizvoda i usluga (Kupci)

Rukovalac obrađuje sledeće vrste podataka o ličnosti Lica koja koriste našu Online prodavnicu radi kupovine proizvoda i usluga (Kupaca):

 • Identifikacione podatke, kontakt podatke, podatke o adresi i podatke o predmetu kupoprodaje u svrhu: realizacije kuporpodaje, a po osnovu izvršenja ugovora sa kupcem (čl. 12 st. 1 tč. 2 ZZPL);
 • Podatke o interakciji koju ostvarujete sa nama i kontakt podatke u svrhu: (i) pružanja korisničke podrške pri korišćenju naše Online prodavnice, a po osnovu izvršenja ugovora sa kupcem (čl. 12 st 1 tč. 2 ZZPL) i (ii) u svrhu rešavanja reklamacija, a po osnovu poštovanja zakonske obaveze (čl. 12 st 1 tč. 3 ZZPL-a, a u vezi sa i čl. 56 st 6 Zakona o zaštiti potrošača).
 • Kontakt podatke:
  • u svrhu slanja administrativnih poruka (npr. obaveštenja o promeni opštih uslova korišćenja i prodaje putem naše online prodavnice, promene obaveštenja o obradi podataka o ličnosti i sl.), a po osnovu izvršenja ugovora (čl. 12 st 1 tč. 2 ZZPL);
  • u svrhu slanja komercijalnih poruka, uključujući one koje su prilagođene Vašim interesovanjima, a po osnovu Vašeg pristanka (čl. 12 st. 1 tč. 1 ZZPL).
 • IP adrese i browser fingerprint (karakteristike internet pretraživača i uređaja, operativni sistem, izbor jezika, URL adresa sa koje ste pristupili na veb-sajt Online prodavnice, podaci o lokaciji, podaci o stranicama koje posećujete, vreme pristupa, učestavost i dužina posete, linkovi kojima pristupate, i sl.) u svrhu (i) sprečavanja zloupotreba, a po osnovu našeg legitmnog interesa u vidu održavanja neophodnog nivoa bezbednosti (čl. 12 st 1 tč. 6 ZZPL) i u svrhu (ii) poboljšanja korisničkog iskustva, a po osnovu našeg legitimnog interesa u vidu poboljšanja funkcionalnosti naše Online prodavnice (čl. 12 st 1 tč. 6 ZZPL).

4.2 Posetioci veb-sajta naše Online prodavnice i lica koja na drugi način ostvaruju interakciju sa nama

Rukovalac obrađuje sledeće vrste podataka o ličnosti Posetilaca veb-sajta naše  Online prodavnice i lica koja na drugi način ostvaruju interakciju sa nama:

 • Podatke o Vašoj interakciji sa nama i kontakt podatke u svrhu pružanja podrške na Vaš zahtev, po osnovu našeg legitimnog interesa u vidu pružanja podrške licima koja nisu registrovani (čl. 12 st. 1 tč. 6 ZZPL-a).

4.3 Kolačići (cookies)

Rukovalac na veb-sajtu naše Online prodavnice koristi kolačiće (cookies). Kolačići su mali tekstualni fajlovi koji se skladište na Vašem uređaju prilikom posete našeg veb-sajta. Rukovalac koristi različite vrste u različite svrhe.

4.3.1. Neophodni kolačići

Ovo su kolačići koji omogućavaju osnovno funkcionisanje veb-sajta i kao takvi su neophodni za samo funkcionisanje veb-sajta.

4.3.2. Statistički kolačići

Ovi kolačići nam omogućavaju da analiziramo kako posetioci koriste naš veb-sajt, a radi poboljšanja funkcionalnosti veb-sajta. Ove kolačiće obrađujemo na osnovu našeg legitimnog interesa u vidu poboljšanja funkcionalnosti veb-sajta, odnosno Online prodavnice.

4.3.3 Kolačići funkcionalnosti

Ovi kolačići nam omogućavaju da zapamtimo izbore koje ste napravili i pruže Vam bolje korisničko iskustvo (npr. lista želja i sl.).

4.3.4. Marketing kolačići

Ove kolačiće koristimo za prikazivanje sadržaja i reklama, uključujući one koje su prilagođene Vašim interesovanjima. Kolačiće marketinga koriste i druge kompanije sa kojima sarađujemo kako bi Vam prikazale reklame vezane za proizvode i servise koji Vas interesuju. Za korišćenje ovih kolačića neophodan je Vaš prethodni pristanak.

 1. Legitimni interes

U određenim slučajevima vršimo obradu Vaših podataka o ličnosti na osnovu legitimnog interesa (čl. 12 st. 1 tč. 6 ZZPL). Ovaj pravni osnov koristimo u situacijama kada legitimni interes preteže nad Vašim interesima i osnovnim pravima i slobodama. Legitimni interes ogleda se u (i) održavanju neophodnog nivoa bezbednosti Online prodavnice, (ii) pružanju usluga podrške licima koja nisu naši registrovani kupci i (iii) poboljšanju funkcionalnosti Online prodavnice.

 1. Da li delimo Vaše podatke o ličnosti?

Rukovalac deli Vaše podatke o ličnosti sa trećim licima i to sa

 1. Kurirskim službama, kada vršimo dostavu putem odgovarajuće kurirske službe;
 2. Ovlašćeni servisi, u slučaju rešavanja reklamacija;
 3. Facebook, Google, Pinterest – provajder kompanije koje koristimo za potrebe statistike i ciljanog oglašavanja putem kolačića

U određenim slučajevima obavezani smo da Vaše podatke o ličnosti podelimo sa organima vlasti. Tako na primer imamo zakonsku obavezu da na osnovu odgovarajućeg sudskog ili upravnog akta predočimo sve podatke na osnovu kojih se može preduzeti otkrivanje ili gonjenje učinilaca krivičnih dela.

 1. Da li prenosimo Vaše podatke o ličnosti u druge države?

Rukovalac prenosi Vaše podatke o ličnosti izvan teritorije Republike Srbije budući da se serveri na kojima se podaci skladište kroz platformu nalaze izvan naše zemlje, a do prenosa dolazi i prilikom korišćenja Facebook, Google i Pinterest alata za analizu i oglašavanje. Imajte u vidu da u konkrtenom slučaju postoji primereni nivo zaštite podataka o ličnosti budući da su kompanije Facebook, Google i Pinterest potpisnice Privacy Sheild-a.

 1. Koliko dugo obrađujemo Vaše podatke?

Vaše podatke o ličnosti obrađujemo onoliko koliko je potrebno da se ostvari svrha zbog koje  se podaci obrađuju, odnosno do opoziva pristanka (ukoliko se obrada zasniva na pristanku), osim ukoliko je duža obrada podataka neophodna zbog poštovanja zakonske obaveze ili zbog podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva.

 1. Koja su Vaša prava u pogledu podataka o ličnosti?

U pogledu obrade podataka o ličnosti koju vršimo, ostvarujete sva prava propisana ZZPL-om i to: pravo na pristup, pravo na ispravku i dopunu, pravo na brisanje podataka o ličnosti, pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka, pravo na prigovor, pravo na opoziv pristanka, pravo da se na lice ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade uključujući proifilisanje.

Ukoliko smatrate da Rukovalac obradu Vaših podataka o ličnosti vrši suprotno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, u svakom trenutku možete podneti pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti čiji su kontakt podaci:

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Adresa: Bulevar kralja Aleksandra br. 15, Beograd

office@poverenik.rs

+381 11 3408 900

Skrećemo pažnju da podnošenje pritužbe Povereniku ne utiče na mogućnost da zaštitu svojih prava ostvarite pokretanjem odgovarajućeg sudskog ili upravnog postupka.

 1. Obaveznost davanja podataka

Davanje podataka o ličnosti je neophodan uslov za zaključenje i realizaciju kupoprodajnog ugovora sa Kupcem. Nedavanje podataka povlači nemogućnost realizacije kupovine putem Onlajn prodavnice, odnosno drugih prava koja ostvarujete u vezi sa kupoprodajom. Kreiranje naloga nije neophodan uslov za realizaciju kupoprodaje, ali kupac neće biti u mogućnosti da koristi olakšani pristup našoj Online prodavnici,

 1. Izmene i dopune Obaveštenja o obradi podataka o ličnosti

Ovo Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti stupa na snagu i primenjuje se počev od 2020. godine.

Izmene i dopune ovog Obaveštenju o obradi podataka o ličnosti moguće su samo u pisanoj formi, o čemu ćete biti obavešteni.

 1. Zaštita privatnosti korisnika

U ime Pejović Dental, obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalititne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Pejović Dental, odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.